Consumer price indices for goods and services to the population

Consumer price indices for goods and services to the population

Periodicity: Monthly

Publications Archive: On 12th day after reporting period

Кыргыз Республикасы боюнча товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө керектөө бааларынын индекси статистикалык бюллетени


Скачать публикацию

Publications Archive